multikino - repertuar
MULTIKINO Bydgoszcz

22-10-2017

Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 10
2017-10-22 - godz.  21:15 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Multikino / SALA 8
2017-10-22 - godz.  21:40 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-22 - godz.  21:55 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 6

23-10-2017

Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 8
2017-10-23 - godz.  10:00 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Kingsman: Złoty krąg
Kingsman: Złoty krąg Multikino / SALA 3
2017-10-23 - godz.  10:00 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 7
2017-10-23 - godz.  10:20 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Dwie korony
Dwie korony Multikino / SALA 5
2017-10-23 - godz.  10:35 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 10
2017-10-23 - godz.  11:10 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Wszyscy moi mężczyźni
Wszyscy moi mężczyźni Multikino / SALA 9
2017-10-23 - godz.  11:30 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-23 - godz.  11:40 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Twój Vincent
Twój Vincent Multikino / SALA 4
2017-10-23 - godz.  11:50 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 6
2017-10-23 - godz.  11:55 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 8
2017-10-23 - godz.  12:15 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: LEGO® NINJAGO®: FILM
LEGO® NINJAGO®: FILM Multikino / SALA 5
2017-10-23 - godz.  12:40 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 3
2017-10-23 - godz.  13:00 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 1
2017-10-23 - godz.  13:00 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Twój Vincent
Twój Vincent Multikino / SALA 7
2017-10-23 - godz.  13:00 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Multikino / SALA 9
2017-10-23 - godz.  13:45 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 10
2017-10-23 - godz.  13:50 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-23 - godz.  13:50 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 4
2017-10-23 - godz.  14:00 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-23 - godz.  14:05 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 8
2017-10-23 - godz.  14:30 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
2017-10-23 - godz.  15:00 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 1
2017-10-23 - godz.  15:10 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 3
2017-10-23 - godz.  15:15 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 7
2017-10-23 - godz.  15:30 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 9
2017-10-23 - godz.  15:50 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-23 - godz.  16:00 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 4
2017-10-23 - godz.  16:20 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: Pomiędzy nami góry
Pomiędzy nami góry Multikino / SALA 8
2017-10-23 - godz.  16:45 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 6
2017-10-23 - godz.  17:00 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 10
2017-10-23 - godz.  17:10 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 1
2017-10-23 - godz.  17:20 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
2017-10-23 - godz.  17:25 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 7
2017-10-23 - godz.  17:45 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-23 - godz.  18:10 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 3
2017-10-23 - godz.  18:15 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 9
2017-10-23 - godz.  18:25 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 4
2017-10-23 - godz.  18:30 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 8
2017-10-23 - godz.  19:15 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Pomiędzy nami góry
Pomiędzy nami góry Multikino / SALA 6
2017-10-23 - godz.  19:25 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
2017-10-23 - godz.  19:50 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 7
2017-10-23 - godz.  20:00 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 1
2017-10-23 - godz.  20:20 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 2
2017-10-23 - godz.  20:25 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 10
2017-10-23 - godz.  20:30 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 4
2017-10-23 - godz.  20:40 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: Pomiędzy nami góry
Pomiędzy nami góry Multikino / SALA 9
2017-10-23 - godz.  21:00 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 3
2017-10-23 - godz.  21:15 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Multikino / SALA 8
2017-10-23 - godz.  21:40 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-23 - godz.  21:55 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6

24-10-2017

Bilety na: Tarapaty
Tarapaty Multikino / SALA 5
2017-10-24 - godz.  10:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 8
2017-10-24 - godz.  10:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 7
2017-10-24 - godz.  10:20 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Tarapaty
Tarapaty Multikino / SALA 6
2017-10-24 - godz.  11:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 10
2017-10-24 - godz.  11:10 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 3
2017-10-24 - godz.  11:30 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Wszyscy moi mężczyźni
Wszyscy moi mężczyźni Multikino / SALA 9
2017-10-24 - godz.  11:30 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-24 - godz.  11:30 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Twój Vincent
Twój Vincent Multikino / SALA 4
2017-10-24 - godz.  11:50 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: LEGO® NINJAGO®: FILM
LEGO® NINJAGO®: FILM Multikino / SALA 8
2017-10-24 - godz.  12:10 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 7
2017-10-24 - godz.  12:30 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 5
2017-10-24 - godz.  13:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 6
2017-10-24 - godz.  13:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 3
2017-10-24 - godz.  13:40 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Multikino / SALA 9
2017-10-24 - godz.  13:45 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-24 - godz.  13:50 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 10
2017-10-24 - godz.  13:50 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 4
2017-10-24 - godz.  14:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 8
2017-10-24 - godz.  14:30 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
2017-10-24 - godz.  15:10 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-24 - godz.  15:15 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 7
2017-10-24 - godz.  15:30 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 9
2017-10-24 - godz.  15:50 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-24 - godz.  16:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 4
2017-10-24 - godz.  16:20 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 3
2017-10-24 - godz.  16:35 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Pomiędzy nami góry
Pomiędzy nami góry Multikino / SALA 8
2017-10-24 - godz.  16:45 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 10
2017-10-24 - godz.  17:10 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 1
2017-10-24 - godz.  17:20 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
2017-10-24 - godz.  17:35 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 7
2017-10-24 - godz.  17:45 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-24 - godz.  18:10 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-24 - godz.  18:15 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 9
2017-10-24 - godz.  18:25 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 4
2017-10-24 - godz.  18:30 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
2017-10-24 - godz.  19:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 8
2017-10-24 - godz.  19:15 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
2017-10-24 - godz.  20:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 7
2017-10-24 - godz.  20:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 1
2017-10-24 - godz.  20:20 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 2
2017-10-24 - godz.  20:25 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 10
2017-10-24 - godz.  20:30 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 4
2017-10-24 - godz.  20:40 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: Pomiędzy nami góry
Pomiędzy nami góry Multikino / SALA 9
2017-10-24 - godz.  21:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-24 - godz.  21:15 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Multikino / SALA 8
2017-10-24 - godz.  21:40 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 3
2017-10-24 - godz.  21:55 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

25-10-2017

Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 8
2017-10-25 - godz.  10:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 10
2017-10-25 - godz.  10:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 7
2017-10-25 - godz.  10:10 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 3
2017-10-25 - godz.  10:30 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: LEGO® NINJAGO®: FILM
LEGO® NINJAGO®: FILM Multikino / SALA 5
2017-10-25 - godz.  10:40 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 9
2017-10-25 - godz.  11:15 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-25 - godz.  11:40 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Twój Vincent
Twój Vincent Multikino / SALA 4
2017-10-25 - godz.  11:50 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 6
2017-10-25 - godz.  11:55 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 8
2017-10-25 - godz.  12:10 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 7
2017-10-25 - godz.  12:20 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 3
2017-10-25 - godz.  13:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 5
2017-10-25 - godz.  13:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Multikino / SALA 9
2017-10-25 - godz.  13:45 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 10
2017-10-25 - godz.  13:50 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-25 - godz.  13:50 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 4
2017-10-25 - godz.  14:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-25 - godz.  14:05 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 8
2017-10-25 - godz.  14:25 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
2017-10-25 - godz.  15:10 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 7
2017-10-25 - godz.  15:15 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 3
2017-10-25 - godz.  15:15 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 9
2017-10-25 - godz.  15:50 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-25 - godz.  16:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 4
2017-10-25 - godz.  16:20 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 6
2017-10-25 - godz.  17:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Pomiędzy nami góry
Pomiędzy nami góry Multikino / SALA 8
2017-10-25 - godz.  17:10 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 10
2017-10-25 - godz.  17:10 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 1
2017-10-25 - godz.  17:20 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 7
2017-10-25 - godz.  17:30 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
2017-10-25 - godz.  17:35 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 3
2017-10-25 - godz.  18:10 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-25 - godz.  18:10 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 9
2017-10-25 - godz.  18:25 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 4
2017-10-25 - godz.  18:30 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: Pomiędzy nami góry
Pomiędzy nami góry Multikino / SALA 6
2017-10-25 - godz.  19:25 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 8
2017-10-25 - godz.  19:35 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 7
2017-10-25 - godz.  19:45 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 10
2017-10-25 - godz.  20:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
2017-10-25 - godz.  20:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 1
2017-10-25 - godz.  20:20 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 2
2017-10-25 - godz.  20:25 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 4
2017-10-25 - godz.  20:40 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: Pomiędzy nami góry
Pomiędzy nami góry Multikino / SALA 9
2017-10-25 - godz.  21:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 3
2017-10-25 - godz.  21:05 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-25 - godz.  21:55 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Multikino / SALA 8
2017-10-25 - godz.  22:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 7
2017-10-25 - godz.  22:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 7

26-10-2017

Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 8
2017-10-26 - godz.  10:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 7
2017-10-26 - godz.  10:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 7
2017-10-26 - godz.  10:10 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 8
2017-10-26 - godz.  10:10 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Tarapaty
Tarapaty Multikino / SALA 6
2017-10-26 - godz.  10:40 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: LEGO® NINJAGO®: FILM
LEGO® NINJAGO®: FILM Multikino / SALA 5
2017-10-26 - godz.  10:40 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 10
2017-10-26 - godz.  11:10 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 3
2017-10-26 - godz.  11:30 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-26 - godz.  11:40 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 4
2017-10-26 - godz.  11:50 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 8
2017-10-26 - godz.  12:10 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 7
2017-10-26 - godz.  12:20 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 6
2017-10-26 - godz.  13:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 5
2017-10-26 - godz.  13:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 3
2017-10-26 - godz.  13:40 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Multikino / SALA 9
2017-10-26 - godz.  13:45 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-26 - godz.  13:50 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 10
2017-10-26 - godz.  13:50 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 4
2017-10-26 - godz.  14:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 8
2017-10-26 - godz.  14:25 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
2017-10-26 - godz.  15:10 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-26 - godz.  15:15 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 7
2017-10-26 - godz.  15:15 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 9
2017-10-26 - godz.  15:50 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-26 - godz.  16:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 4
2017-10-26 - godz.  16:20 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 3
2017-10-26 - godz.  16:35 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Pomiędzy nami góry
Pomiędzy nami góry Multikino / SALA 8
2017-10-26 - godz.  17:10 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 10
2017-10-26 - godz.  17:10 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 1
2017-10-26 - godz.  17:20 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 7
2017-10-26 - godz.  17:30 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
2017-10-26 - godz.  17:35 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 2
2017-10-26 - godz.  18:10 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-26 - godz.  18:10 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 9
2017-10-26 - godz.  18:25 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 4
2017-10-26 - godz.  18:30 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
2017-10-26 - godz.  19:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 8
2017-10-26 - godz.  19:35 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 7
2017-10-26 - godz.  19:45 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Dwie korony
Dwie korony Multikino / SALA 10
2017-10-26 - godz.  20:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 10
2017-10-26 - godz.  20:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
2017-10-26 - godz.  20:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 1
2017-10-26 - godz.  20:20 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 2
2017-10-26 - godz.  20:25 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 4
2017-10-26 - godz.  20:40 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 4
Bilety na: Pomiędzy nami góry
Pomiędzy nami góry Multikino / SALA 9
2017-10-26 - godz.  21:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 9
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 6
2017-10-26 - godz.  21:05 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 7
2017-10-26 - godz.  22:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Multikino / SALA 8
2017-10-26 - godz.  22:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 8

27-10-2017

Bilety na: ENEMEF: Noc Halloween z Piłą
ENEMEF: Noc Halloween z Piłą Multikino / SALA 1
2017-10-27 - godz.  22:00 (Piątek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1

28-10-2017

Bilety na: ENEMEF: Noc Halloween z Slumber
ENEMEF: Noc Halloween z Slumber Multikino / SALA 1
2017-10-28 - godz.  22:00 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 1

31-10-2017

Bilety na: National Theatre Live: Salome
National Theatre Live: Salome Multikino / SALA 3
2017-10-31 - godz.  19:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

06-11-2017

Bilety na: Avicii: True Stories
Avicii: True Stories Multikino / SALA 2
2017-11-06 - godz.  20:00 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2

07-11-2017

2017-11-07 - godz.  19:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

18-11-2017

Bilety na: Met Opera: Anioł zagłady
Met Opera: Anioł zagłady Multikino / SALA 3
2017-11-18 - godz.  18:55 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

21-11-2017

2017-11-21 - godz.  19:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

26-11-2017

2017-11-26 - godz.  16:00 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

28-11-2017

2017-11-28 - godz.  19:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

13-12-2017

2017-12-13 - godz.  17:30 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-13 - godz.  19:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
2017-12-13 - godz.  19:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-13 - godz.  19:10 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 7
2017-12-13 - godz.  19:30 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 7
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 5
2017-12-13 - godz.  20:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 5
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-13 - godz.  22:10 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 2

14-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-14 - godz.  10:30 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-14 - godz.  11:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-14 - godz.  11:30 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-14 - godz.  13:40 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-14 - godz.  14:10 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-14 - godz.  14:40 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-14 - godz.  16:50 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-14 - godz.  17:20 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-14 - godz.  17:50 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-14 - godz.  20:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-14 - godz.  20:30 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-14 - godz.  21:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6

15-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-15 - godz.  10:30 (Piątek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-15 - godz.  11:00 (Piątek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-15 - godz.  11:30 (Piątek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-15 - godz.  13:40 (Piątek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-15 - godz.  14:10 (Piątek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-15 - godz.  14:40 (Piątek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-15 - godz.  16:50 (Piątek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-15 - godz.  17:20 (Piątek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-15 - godz.  17:50 (Piątek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-15 - godz.  20:00 (Piątek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-15 - godz.  20:30 (Piątek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-15 - godz.  21:00 (Piątek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6

16-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-16 - godz.  10:30 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-16 - godz.  11:00 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-16 - godz.  11:30 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-16 - godz.  13:40 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-16 - godz.  14:10 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-16 - godz.  14:40 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-16 - godz.  16:50 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-16 - godz.  17:20 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-16 - godz.  17:50 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-16 - godz.  20:00 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-16 - godz.  20:30 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-16 - godz.  21:00 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 6

17-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-17 - godz.  10:30 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-17 - godz.  11:00 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-17 - godz.  11:30 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-17 - godz.  13:40 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-17 - godz.  14:10 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-17 - godz.  14:40 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
2017-12-17 - godz.  16:00 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 10
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-17 - godz.  16:50 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-17 - godz.  17:20 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-17 - godz.  17:50 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-17 - godz.  20:00 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-17 - godz.  20:30 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-17 - godz.  21:00 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 6

18-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-18 - godz.  10:30 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-18 - godz.  11:00 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-18 - godz.  11:30 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-18 - godz.  13:40 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-18 - godz.  14:10 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-18 - godz.  14:40 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-18 - godz.  16:50 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-18 - godz.  17:20 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-18 - godz.  17:50 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-18 - godz.  20:00 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-18 - godz.  20:30 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-18 - godz.  21:00 (Poniedziałek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6

19-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-19 - godz.  10:30 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-19 - godz.  11:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-19 - godz.  11:30 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-19 - godz.  13:40 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-19 - godz.  14:10 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-19 - godz.  14:40 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-19 - godz.  16:50 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-19 - godz.  17:20 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-19 - godz.  17:50 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-19 - godz.  20:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-19 - godz.  20:30 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-19 - godz.  21:00 (Wtorek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6

20-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-20 - godz.  11:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-20 - godz.  13:40 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-20 - godz.  14:10 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-20 - godz.  17:20 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-20 - godz.  20:00 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-20 - godz.  20:30 (Środa) Bydgoszcz Multikino / SALA 1

21-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-21 - godz.  10:30 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-21 - godz.  11:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-21 - godz.  11:30 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-21 - godz.  13:40 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-21 - godz.  14:10 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-21 - godz.  14:40 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-21 - godz.  16:50 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-21 - godz.  17:20 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-21 - godz.  17:50 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-21 - godz.  20:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 1
2017-12-21 - godz.  20:30 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 1
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-21 - godz.  21:00 (Czwartek) Bydgoszcz Multikino / SALA 6

06-01-2018

2018-01-06 - godz.  19:00 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

21-01-2018

Bilety na: Balet Bolszoj: Romeo i Julia
Balet Bolszoj: Romeo i Julia Multikino / SALA 3
2018-01-21 - godz.  16:00 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

27-01-2018

Bilety na: Met Opera: Tosca
Met Opera: Tosca Multikino / SALA 3
2018-01-27 - godz.  18:55 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

04-02-2018

Bilety na: Balet Bolszoj: Dama kameliowa
Balet Bolszoj: Dama kameliowa Multikino / SALA 3
2018-02-04 - godz.  16:00 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

10-02-2018

Bilety na: Met Opera: Napój miłosny
Met Opera: Napój miłosny Multikino / SALA 3
2018-02-10 - godz.  18:00 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

24-02-2018

Bilety na: Met Opera: Cyganeria
Met Opera: Cyganeria Multikino / SALA 3
2018-02-24 - godz.  18:30 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

04-03-2018

2018-03-04 - godz.  16:00 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

10-03-2018

Bilety na: Met Opera: Semiramida
Met Opera: Semiramida Multikino / SALA 3
2018-03-10 - godz.  18:55 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

31-03-2018

Bilety na: Met Opera: Cosi fan tutte
Met Opera: Cosi fan tutte Multikino / SALA 3
2018-03-31 - godz.  18:55 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

08-04-2018

Bilety na: Balet Bolszoj: Giselle
Balet Bolszoj: Giselle Multikino / SALA 3
2018-04-08 - godz.  17:00 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

14-04-2018

Bilety na: Met Opera: Luiza Miller
Met Opera: Luiza Miller Multikino / SALA 3
2018-04-14 - godz.  18:30 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

28-04-2018

Bilety na: Met Opera: Kopciuszek
Met Opera: Kopciuszek Multikino / SALA 3
2018-04-28 - godz.  18:55 (Sobota) Bydgoszcz Multikino / SALA 3

10-06-2018

Bilety na: Balet Bolszoj: Coppelia
Balet Bolszoj: Coppelia Multikino / SALA 3
2018-06-10 - godz.  17:00 (Niedziela) Bydgoszcz Multikino / SALA 3
Brak repertuaru na wybrany dzień
Królowa Fado MARIZA
tofifest
soundedit
najpiekniejsze piesni neapolitanskie
ROCKOWA ATMASFERA Patrycja Markowska + goście Grzegorz Markowski, Artur Gadowski
Michael Nyman Band Soundedit'17
Frida Kahlo i Diego Rivera
preisner
bzwbk promocja
mascagni teatr wielki
tofifest
richard galliano
 Królowa Fado MARIZA
Rigoletto
najpiekniejsze piesni neapolitanskie
FJF 2017 MONIKA BORZYM, MARIA RĂDUCANU, FABRYKA WEŁNY BIG BAND
soundedit
ROCKOWA ATMASFERA Patrycja Markowska + goście Grzegorz Markowski, Artur Gadowski
Andrzej Piaseczny - 25 Tour
Michael Nyman Band Soundedit'17
Andrzej Piaseczny - 25 Tour
preisner
wystawa Frida KAhlo
tofifest
turnau toruń
soundedit
najpiekniejsze piesni neapolitanskie
Michael Nyman Band Soundedit'17
ROCKOWA ATMASFERA Patrycja Markowska + goście Grzegorz Markowski, Artur Gadowski
40-lecie Zespołu POD BUDĄ
Frida Kahlo - wystawa w Poznaniu
preisner
Blog Kulturalny
Newsletter
Aplikacja Mobilna
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.