multikino - repertuar
MULTIKINO Rybnik

23-10-2017

Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 2
2017-10-23 - godz.  15:30 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 7
2017-10-23 - godz.  15:40 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 3
2017-10-23 - godz.  15:50 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 1
2017-10-23 - godz.  17:05 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-23 - godz.  17:15 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 4
2017-10-23 - godz.  17:25 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 3
2017-10-23 - godz.  18:00 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 7
2017-10-23 - godz.  18:05 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 5
2017-10-23 - godz.  18:20 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 2
2017-10-23 - godz.  18:25 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 2
2017-10-23 - godz.  19:30 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 4
2017-10-23 - godz.  19:40 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 3
2017-10-23 - godz.  20:10 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-23 - godz.  20:10 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 5
2017-10-23 - godz.  20:30 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 7
2017-10-23 - godz.  20:40 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 2
2017-10-23 - godz.  21:20 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 1
2017-10-23 - godz.  21:55 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Multikino / SALA 4
2017-10-23 - godz.  21:55 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 4

24-10-2017

Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 6
2017-10-24 - godz.  10:00 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 4
2017-10-24 - godz.  10:05 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 1
2017-10-24 - godz.  10:15 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 5
2017-10-24 - godz.  10:30 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: Dwie korony
Dwie korony Multikino / SALA 2
2017-10-24 - godz.  10:50 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 3
2017-10-24 - godz.  11:20 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 7
2017-10-24 - godz.  11:20 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 4
2017-10-24 - godz.  12:15 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 6
2017-10-24 - godz.  12:20 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 1
2017-10-24 - godz.  12:30 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 5
2017-10-24 - godz.  12:40 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 2
2017-10-24 - godz.  12:55 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 7
2017-10-24 - godz.  13:30 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 3
2017-10-24 - godz.  13:35 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 3
2017-10-24 - godz.  14:40 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 6
2017-10-24 - godz.  14:40 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 5
2017-10-24 - godz.  15:00 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 4
2017-10-24 - godz.  15:10 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 2
2017-10-24 - godz.  15:30 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 7
2017-10-24 - godz.  15:40 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 3
2017-10-24 - godz.  15:50 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 1
2017-10-24 - godz.  17:05 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-24 - godz.  17:15 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 4
2017-10-24 - godz.  17:25 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 3
2017-10-24 - godz.  18:00 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 7
2017-10-24 - godz.  18:05 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 5
2017-10-24 - godz.  18:20 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 2
2017-10-24 - godz.  18:25 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 2
2017-10-24 - godz.  19:30 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 4
2017-10-24 - godz.  19:40 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 3
2017-10-24 - godz.  20:10 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-24 - godz.  20:10 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 5
2017-10-24 - godz.  20:30 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 7
2017-10-24 - godz.  20:40 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 2
2017-10-24 - godz.  21:20 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 1
2017-10-24 - godz.  21:55 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Multikino / SALA 4
2017-10-24 - godz.  21:55 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 4

25-10-2017

Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 5
2017-10-25 - godz.  10:00 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 6
2017-10-25 - godz.  10:00 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 4
2017-10-25 - godz.  10:05 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Dwie korony
Dwie korony Multikino / SALA 2
2017-10-25 - godz.  10:10 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 1
2017-10-25 - godz.  10:15 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 7
2017-10-25 - godz.  11:20 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 2
2017-10-25 - godz.  12:15 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 4
2017-10-25 - godz.  12:15 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 6
2017-10-25 - godz.  12:20 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 1
2017-10-25 - godz.  12:30 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 5
2017-10-25 - godz.  12:40 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 7
2017-10-25 - godz.  13:30 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 3
2017-10-25 - godz.  13:35 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 3
2017-10-25 - godz.  14:40 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 6
2017-10-25 - godz.  14:40 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 5
2017-10-25 - godz.  15:00 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 2
2017-10-25 - godz.  15:05 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 4
2017-10-25 - godz.  15:10 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 7
2017-10-25 - godz.  15:40 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 3
2017-10-25 - godz.  15:50 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 1
2017-10-25 - godz.  17:05 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-25 - godz.  17:15 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 4
2017-10-25 - godz.  17:25 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 2
2017-10-25 - godz.  17:55 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 3
2017-10-25 - godz.  18:00 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 7
2017-10-25 - godz.  18:05 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 5
2017-10-25 - godz.  18:20 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 5
2017-10-25 - godz.  19:30 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 4
2017-10-25 - godz.  19:40 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-25 - godz.  20:10 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 3
2017-10-25 - godz.  20:10 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 5
2017-10-25 - godz.  20:30 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 7
2017-10-25 - godz.  20:40 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 2
2017-10-25 - godz.  20:45 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 1
2017-10-25 - godz.  21:55 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Multikino / SALA 4
2017-10-25 - godz.  21:55 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 4

26-10-2017

Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 2
2017-10-26 - godz.  10:00 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: Twój Vincent
Twój Vincent Multikino / SALA 4
2017-10-26 - godz.  10:00 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 6
2017-10-26 - godz.  10:00 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 1
2017-10-26 - godz.  10:15 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 5
2017-10-26 - godz.  10:30 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: Dwie korony
Dwie korony Multikino / SALA 3
2017-10-26 - godz.  11:00 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 7
2017-10-26 - godz.  11:20 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 2
2017-10-26 - godz.  12:15 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 4
2017-10-26 - godz.  12:15 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 6
2017-10-26 - godz.  12:20 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 1
2017-10-26 - godz.  12:30 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 5
2017-10-26 - godz.  12:40 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 7
2017-10-26 - godz.  13:30 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: My Little Pony. Film
My Little Pony. Film Multikino / SALA 3
2017-10-26 - godz.  13:35 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 3
2017-10-26 - godz.  14:40 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 6
2017-10-26 - godz.  14:40 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 5
2017-10-26 - godz.  15:00 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 2
2017-10-26 - godz.  15:05 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 4
2017-10-26 - godz.  15:10 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 7
2017-10-26 - godz.  15:40 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 3
2017-10-26 - godz.  15:50 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 1
2017-10-26 - godz.  17:05 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-26 - godz.  17:15 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 4
2017-10-26 - godz.  17:25 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 2
2017-10-26 - godz.  17:55 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: Potworna rodzinka
Potworna rodzinka Multikino / SALA 3
2017-10-26 - godz.  18:00 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 7
2017-10-26 - godz.  18:05 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Emotki. Film
Emotki. Film Multikino / SALA 5
2017-10-26 - godz.  18:20 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 5
2017-10-26 - godz.  19:30 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Ach śpij kochanie
Ach śpij kochanie Multikino / SALA 4
2017-10-26 - godz.  19:40 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Geostorm
Geostorm Multikino / SALA 3
2017-10-26 - godz.  20:10 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 6
2017-10-26 - godz.  20:10 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Blade Runner 2049
Blade Runner 2049 Multikino / SALA 5
2017-10-26 - godz.  20:30 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: Pierwszy śnieg
Pierwszy śnieg Multikino / SALA 7
2017-10-26 - godz.  20:40 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Thor: Ragnarok
Thor: Ragnarok Multikino / SALA 2
2017-10-26 - godz.  20:45 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: Botoks
Botoks Multikino / SALA 1
2017-10-26 - godz.  21:55 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 1
Bilety na: Krucyfiks
Krucyfiks Multikino / SALA 4
2017-10-26 - godz.  21:55 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 4

27-10-2017

Bilety na: ENEMEF: Noc Halloween z Piłą
ENEMEF: Noc Halloween z Piłą Multikino / SALA 5
2017-10-27 - godz.  22:00 (Piątek) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: ENEMEF: Noc Halloween z Piłą
ENEMEF: Noc Halloween z Piłą Multikino / SALA 6
2017-10-27 - godz.  22:00 (Piątek) Rybnik Multikino / SALA 6

28-10-2017

Bilety na: ENEMEF: Noc Halloween z Slumber
ENEMEF: Noc Halloween z Slumber Multikino / SALA 5
2017-10-28 - godz.  22:00 (Sobota) Rybnik Multikino / SALA 5
Bilety na: ENEMEF: Noc Halloween z Slumber
ENEMEF: Noc Halloween z Slumber Multikino / SALA 6
2017-10-28 - godz.  22:00 (Sobota) Rybnik Multikino / SALA 6

06-11-2017

Bilety na: Avicii: True Stories
Avicii: True Stories Multikino / SALA 6
2017-11-06 - godz.  20:00 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 6

09-11-2017

Bilety na: Kino na Obcasach: Listy do M. 3
Kino na Obcasach: Listy do M. 3 Multikino / SALA 7
2017-11-09 - godz.  19:00 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 7

13-12-2017

2017-12-13 - godz.  17:30 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 5
2017-12-13 - godz.  19:00 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 5
2017-12-13 - godz.  19:00 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 7
2017-12-13 - godz.  19:15 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 7
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-13 - godz.  19:30 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 2
2017-12-13 - godz.  19:45 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 2

14-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-14 - godz.  10:30 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-14 - godz.  11:00 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-14 - godz.  11:40 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-14 - godz.  13:40 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-14 - godz.  14:10 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-14 - godz.  14:50 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-14 - godz.  16:50 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-14 - godz.  17:20 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-14 - godz.  18:00 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-14 - godz.  20:00 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-14 - godz.  20:30 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-14 - godz.  21:10 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 4

15-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-15 - godz.  10:30 (Piątek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-15 - godz.  11:00 (Piątek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-15 - godz.  11:40 (Piątek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-15 - godz.  13:40 (Piątek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-15 - godz.  14:10 (Piątek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-15 - godz.  14:50 (Piątek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-15 - godz.  16:50 (Piątek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-15 - godz.  17:20 (Piątek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-15 - godz.  18:00 (Piątek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-15 - godz.  20:00 (Piątek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-15 - godz.  20:30 (Piątek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-15 - godz.  21:10 (Piątek) Rybnik Multikino / SALA 4

16-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-16 - godz.  10:30 (Sobota) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-16 - godz.  11:00 (Sobota) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-16 - godz.  11:40 (Sobota) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-16 - godz.  13:40 (Sobota) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-16 - godz.  14:10 (Sobota) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-16 - godz.  14:50 (Sobota) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-16 - godz.  16:50 (Sobota) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-16 - godz.  17:20 (Sobota) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-16 - godz.  18:00 (Sobota) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-16 - godz.  20:00 (Sobota) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-16 - godz.  20:30 (Sobota) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-16 - godz.  21:10 (Sobota) Rybnik Multikino / SALA 4

17-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-17 - godz.  10:30 (Niedziela) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-17 - godz.  11:00 (Niedziela) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-17 - godz.  11:40 (Niedziela) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-17 - godz.  13:40 (Niedziela) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-17 - godz.  14:10 (Niedziela) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-17 - godz.  14:50 (Niedziela) Rybnik Multikino / SALA 4
2017-12-17 - godz.  16:00 (Niedziela) Rybnik Multikino / SALA 2
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-17 - godz.  16:50 (Niedziela) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-17 - godz.  17:20 (Niedziela) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-17 - godz.  18:00 (Niedziela) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-17 - godz.  20:00 (Niedziela) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-17 - godz.  20:30 (Niedziela) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-17 - godz.  21:10 (Niedziela) Rybnik Multikino / SALA 4

18-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-18 - godz.  10:30 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-18 - godz.  11:00 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-18 - godz.  11:40 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-18 - godz.  13:40 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-18 - godz.  14:10 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-18 - godz.  14:50 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-18 - godz.  16:50 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-18 - godz.  17:20 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-18 - godz.  18:00 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-18 - godz.  20:00 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-18 - godz.  20:30 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-18 - godz.  21:10 (Poniedziałek) Rybnik Multikino / SALA 4

19-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-19 - godz.  10:30 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-19 - godz.  11:00 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-19 - godz.  11:40 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-19 - godz.  13:40 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-19 - godz.  14:10 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-19 - godz.  14:50 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-19 - godz.  16:50 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-19 - godz.  17:20 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-19 - godz.  18:00 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-19 - godz.  20:00 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-19 - godz.  20:30 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-19 - godz.  21:10 (Wtorek) Rybnik Multikino / SALA 4

20-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-20 - godz.  10:30 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-20 - godz.  11:00 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-20 - godz.  11:40 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-20 - godz.  13:40 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-20 - godz.  14:10 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-20 - godz.  14:50 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-20 - godz.  16:50 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-20 - godz.  17:20 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-20 - godz.  18:00 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-20 - godz.  20:00 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-20 - godz.  20:30 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-20 - godz.  21:10 (Środa) Rybnik Multikino / SALA 4

21-12-2017

Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-21 - godz.  10:30 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-21 - godz.  11:00 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-21 - godz.  11:40 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-21 - godz.  13:40 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-21 - godz.  14:10 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-21 - godz.  14:50 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-21 - godz.  16:50 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-21 - godz.  17:20 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-21 - godz.  18:00 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 4
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 3
2017-12-21 - godz.  20:00 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 3
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 6
2017-12-21 - godz.  20:30 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 6
Bilety na: Gwiezdne wojny: ostatni Jedi
Gwiezdne wojny: ostatni Jedi Multikino / SALA 4
2017-12-21 - godz.  21:10 (Czwartek) Rybnik Multikino / SALA 4
Brak repertuaru na wybrany dzień
Królowa Fado MARIZA
tofifest
era jazzu poznań
soundedit
najpiekniejsze piesni neapolitanskie
ROCKOWA ATMASFERA Patrycja Markowska + goście Grzegorz Markowski, Artur Gadowski
Michael Nyman Band Soundedit'17
Frida Kahlo i Diego Rivera
preisner
bzwbk promocja
era jazzu poznań
tofifest
richard galliano
 Królowa Fado MARIZA
najpiekniejsze piesni neapolitanskie
FJF 2017 MONIKA BORZYM, MARIA RĂDUCANU, FABRYKA WEŁNY BIG BAND
soundedit
ROCKOWA ATMASFERA Patrycja Markowska + goście Grzegorz Markowski, Artur Gadowski
Michael Nyman Band Soundedit'17
Andrzej Piaseczny - 25 Tour
preisner
wystawa Frida KAhlo
turnau toruń
tofifest
soundedit
najpiekniejsze piesni neapolitanskie
Michael Nyman Band Soundedit'17
ROCKOWA ATMASFERA Patrycja Markowska + goście Grzegorz Markowski, Artur Gadowski
40-lecie Zespołu POD BUDĄ
Frida Kahlo - wystawa w Poznaniu
preisner
Blog Kulturalny
Newsletter
Aplikacja Mobilna
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.