Cieszanów Rock Festiwal - 16.08 - wszystkie bilety

Organizator

Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

Dane kontaktowe

ul. Kościuszki 4
37-611 Cieszanów

2019-08-16T15:30:00+0200
Cieszanów Rock Festiwal - 16.08 Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie


Cieszanów Rock Festiwal
Cieszanów Rock Festiwal Karnet

Opis wydarzenia:

Cieszanów Rock Festiwal to największa i najstarsza impreza rockowa na Podkarpaciu i jeden z największych festiwali rockowych w Polsce. Jego jubileuszowa dziesiąta edycja pod hasłem „FESTIWAL TAKI JAK DAWNIEJ” odbędzie się w dniach 15-17 sierpnia 2019 roku. Znakomita muzyka, światowego formatu gwiazdy rocka, niepowtarzalny klimat i wiele atrakcji pozamuzycznych sprawiają, że festiwal co roku odwiedzają rzesze fanów, a Cieszanów nazywany jest podkarpacką stolicą rocka.
****************************************
 
Regulamin Imprezy Masowej
Cieszanów Rock Festiwal 2019 (15 – 17 sierpnia 2019 r.)

I

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, na podstawie ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, a także na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, z siedzibą w Cieszanowie, zwanym dalej „Organizatorem”.
Cieszanów Rock Festiwal odbędzie się w dniach 16 - 17 sierpnia 2019 r. na trenie kąpieliska „Wędrowiec” w Cieszanowie (jako Impreza Masowa) oraz w amfiteatrze Przygranicznego Centrum Kultury i Sportu „Wędrowiec” w Cieszanowie (15 – 17 sierpnia 2019 r.).
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy Masowej będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza Masowa. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania ImprezyMasowej obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy Masowej poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie Masowej i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza Masowa, a także urządzeń znajdujących się na nim.
5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie Masowej. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy. Podlegają oni Kierownikowi do spraw bezpieczeństwa;
„Służby Informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, które przekazują Uczestnikom Imprezy Masowej najważniejsze informacje dotyczące Imprezy Masowej, w tym praktyczne informacje o obiekcie, na którym odbywa się Impreza Masowa, wskazują Uczestnikom punkty gastronomiczne i medyczne, wyjaśniają jak odpowiednio reagować w sytuacjach zagrożenia. Członkowie Służb Informacyjnych podlegają Kierownikowi do spraw bezpieczeństwa.
„Teren Imprezy Masowej” oznacza wyznaczony fragment kąpieliska „Wędrowiec” w Cieszanowie, na którym przeprowadzana jest Impreza Masowa lub inne miejsce, na które Impreza Masowa może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;
„Uczestnik Imprezy Masowej” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie Masowej.

II

1. Wstęp na teren Imprezy Masowej jest płatny, za wyjątkiem dzieci do lat 10 (przebywających na terenie Imprezy Masowej tylko pod opieką osoby dorosłej, wiek dziecka musi być potwierdzony ważną legitymacją szkolną lub innym stosownym dokumentem) i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym Imprezą Masową, posiadającym ważny bilet lub karnet wstępu na Imprezę Masową. Przy wejściu na teren Imprezy Masowej uczestnik otrzymuje opaskę materiałową (w przypadku posiadaczy karnetów trzydniowych) lub opaskę z tyvecu (w przypadku posiadaczy biletów jednodniowych). Opaska jest rodzajem identyfikatora i zakładana jest na nadgarstku Uczestnika bez możliwości jej zdjęcia bez uszkodzenia. Na podstawie tych opasek oraz karnetu/biletu osoba ta ma prawo przebywać na terenie Imprezy Masowej. Osoby nie posiadające żadnych z wyżej wymienionych opasek lub posiadające inne opaski niż wprowadzone przez Organizatora, nie mogą przebywać na terenie Imprezy Masowej i muszą teren ten niezwłocznie opuścić.
Z opaski wydanej na podstawie zakupionego biletu/karnetu może korzystać tylko jedna i ta sama osoba. Zabronione jest odstępowanie opasek innym osobom. Uszkodzenie lub zerwanie opaski powoduje utratę jej ważności, co skutkuje koniecznością opuszczenia przez Uczestnika Terenu Imprezy Masowej.
Opaski nie podlegają wymianie. W przypadku, gdy do zerwania lub uszkodzenia dochodzi na Terenie Imprezy Masowej, a Uczestnik niezwłocznie powiadomił o tym Służby Informacyjne lub Służby Porządkowe Organizatora, Organizator podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
Stwierdzenie przez Organizatora i jego Służby Porządkowe na Terenie Imprezy Masowej u danego Uczestnika braku opaski lub posiadanie opaski zerwanej lub uszkodzonej uprawnia Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia Terenu Imprezy Masowej przez tego uczestnika, który traci wtedy prawo do przebywania na Terenie Imprezy Masowej.
Bilety/karnety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży.
Zasady kupna biletów/karnetów na Cieszanów Rock Festiwal za pośrednictwem bileterii Bilety24 określa regulamin dostępny na stronie www.bilety24.pl
Bilety/karnety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na bilecie. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp. Organizator informuje i przypomina, że zgodnie z art. 133 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń mówi: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Zgodnie zaś z § 2 tego artykułu” „Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne”.
Organizator ostrzega, że kupno Biletów/karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu na Imprezę Masową.
Sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych może odbywać się tylko i wyłącznie na wyznaczonym do tego terenie, wydzielonym z terenu Imprezy Masowej.
W Imprezie Masowej mogą uczestniczyć także osoby niepełnoletnie, ale tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Imprezie Masowej na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych sprawujących nad nimi opiekę.
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie Masowej wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia karnetu lub biletu.
2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy Masowej:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (łańcuchy, noże, kastety, gaz pieprzowy itp.) oraz jakichkolwiek ostrych, ciężkich lub twardych, szklanych, plastikowych, drewnianych lub metalowych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników Imprezy Masowej lub samego Uczestnika Imprezy Masowej
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- napojów alkoholowych (poza tymi zakupionymi i spożywanymi w miejscach do tego przeznaczonym znajdujących się w strefie gastronomicznej)
- środków odurzających lub substancji psychotropowych,
- żywności i napojów nabytych poza terenem Imprezy Masowej, oprócz żywności dla niemowląt i dzieci oraz wody mineralnej oryginalnie zamkniętej w plastikowych butelkach o pojemności maksymalnie do 0,5 litra.
- kamer lub innego sprzętu nagrywającego audio – video oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów fotograficznych z wymiennymi obiektywami, a także statywów do kamer i aparatów fotograficznych (zakaz ten nie dotyczy akredytowanych przedstawicieli mediów posiadających odpowiednią opaskę „Media”). Zdjęcia mogą być robione tylko i wyłącznie dla celów prywatnych.
- siedzisk składanych lub turystycznych
-instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy Masowej lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwić lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy zgodnie ze scenariuszem
3. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione. Przedmioty te zostaną zarekwirowane przez Służby Porządkowe (sporządzony zostanie protokół z tej czynności) i przekazane Policji.
4. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy Masowej oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności promocyjnej, handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy Masowej, a także przeprowadzania zbiórek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów, rozdawania ulotek i innych materiałów o charakterze informacyjno-reklamowym) na Terenie Imprezy Masowej podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
5. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
6. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy Masowej jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.
7. Organizator Imprezy Masowej może odmówić wstępu na Imprezę Masową oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, niedozwolone materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy Masowej
d) mającym częściowo lub całkowicie zasłoniętą twarz lub ucharakteryzowanych w taki sposób, że uniemożliwia to dokonanie identyfikacji tożsamości
8. Osoby znajdujące się na Imprezie Masowej, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Imprezy Masowej, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z Imprezy Masowej.
9. Kto wnosi lub posiada na Imprezie Masowej broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
10. Uczestnicy Imprezy Masowej oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy Masowej zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
11. Z uwagi na dużą liczbę Uczestników Imprezy Masowej oraz przedsięwzięte przez Organizatora środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane podczas imprez masowych, Uczestnik zobowiązany jest do przybycia na Imprezę Masową minimum dwie godziny przed planowanym przez Uczestnika wejściem na Teren Imprezy Masowej lub na dwie godziny przed występem wybranego wykonawcy.

III

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie Masowej oraz porządek podczas trwania ImprezyMasowej poprzez m.in.:
a) Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
d) zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy Masowej na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy Masowej, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy Masowej dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy Masowej i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy Masowej może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Osoby uczestniczące w Imprezie Masowej wyrażają zgodę na rozpowszechnienie ich wizerunku bezpłatnie celem reklamowania Imprezy Masowej przez Organizatora oraz prezentowania Imprezy Masowej w mediach tradycyjnych i internetowych, w tym na oficjalnej stronie internetowej festiwalu.
4. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych gromadzonych na potrzeby projektu Cieszanów Rock Festiwal, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O Ochronie Danych Osobowych, (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy będzie Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.
5. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy Masowej:
Zaplecze techniczno-socjalne,
Zaplecze gastronomiczne,
Widownia – miejsca stojące,
Zespoły wejścia głównego,
Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
6. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
7. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy Masowej z uzasadnionych powodów (np. odwołanie przyjazdu przez artystę, tzw. siła wyższa, itp.), a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu podwzględem artystycznym i czasowym, bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
Zwroty zakupionych biletów/karnetów na Imprezę Masową przyjmowane są wyłącznie w sytuacji odwołania imprezy, zmiany terminu lub miejsca imprezy. Kwestie ewentualnych zwrotów biletów/karnetów będą przez Organizatora rozpatrywane indywidualnie.

IV

1. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie Masowej;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich doopuszczenia Imprezy Masowej;
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art.38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz.740, z późn. zm.)
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Osoby, o których mowa w pkt. II. 6 - 7, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
3. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
2. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy Masowej na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów
3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
VI

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- w siedzibie organizatora
- na stronie internetowej www.cieszanowrockfestiwal.pl
-w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy Masowej
2. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. V.2 na piśmie, przesyłką poleconą.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2019 r.

Inne wydarzenia
Bilety na: NA WOLNYM - koncert MIKROMUSIC & HELAINE VIS
Koncert
NA WOLNYM - koncert MIKROMUSIC & HELAI...
Poznań - 19 lipca 2019 INFO
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.