Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny DialCom24 Sp. z o.o. (Bilety24.pl)

 
I. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka DialCom24 Sp. z o.o. (właściciel serwisu Bilety24.pl) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000306513, numer NIP 7811733852, o kapitale zakładowym wynoszącym 1 697 000 zł.

Dane kontaktowe Administratora:

Adres: DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska

Email: ado@bilety24.pl

II. Informacje ogólne.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

III. Definicje.
 
1. Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię
i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
3. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem].

IV. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych.

1. Realizacja usługi: wszelkie czynności związane z przeprowadzaniem transakcji zakupu biletu, np. zawarcie i realizacja umowy, proces reklamacyjny czy wystawienie faktury. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).
2. Konto: wszelkie czynności związane z założeniem i prowadzeniem Konta w Serwisie Bilety24. Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona poprzez rejestrację w Serwisie Bilety24 (art. 6 ust. 1 lit. f).
3. Marketing: działania polegające na: wysyłaniu mailingów, materiałów promocyjno-informacyjnych (w tym newsletter’a), oferowaniu produktów, wysyłaniu smsów informacyjnych, korzystaniu z systemu monitorującego aktywność podczas korzystania z witryny, usprawniającego organizację promocji i konkursów. Podstawą prawną jest usprawiedliwiony cel Administratora, a także Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a,f).
 
V. Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

DialCom24 przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane
z wykonywaniem usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Serwisie (pkt IV.1)j, obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny (w przypadku złożenia reklamacji pisemnie na adres pocztowy Administratora). Podanie tych danych jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do ich podania. W razie ich nie podania DialCom24 nie będzie mógł przyjąć Twojego Zamówienia.
W celach związanych z komunikacją (pkt IV.2 i 3) DialCom24 przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy email oraz adresy korespondencyjne. Podanie tych danych jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać.
 
VI. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Przez odbiorcę danych rozumiem się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu DialCom24 ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.
Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.
W związku z powyższym DialCom24 informuje o następujących kategoriach odbiorców:
a) PayPro SA jako dostawca usług płatniczych, w zakresie w jakim dane muszą być mu przekazywane w związku ze świadczeniem usługi płatniczej;
b) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością DialCom24;
c) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością DialCom24,
w tym usługi hostingowe;
d) podmioty grupy kapitałowej DialCom24;
e) organizatorzy wydarzeń;
f) inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od DialCom24 informacji związanych z działalnością DialCom24, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe

VII. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

DialCom 24 nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

VIII. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.
 
1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celach o których mowa w punkcie IV.1, będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi czyli przez czas oznaczony.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie IV.2 będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, ale nie dłużej niż do dnia usunięcia Konta.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu o którym mowa w punkcie IV.3 będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, ale nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu.

IX. Informacje o Twoich prawach.

1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
b. cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania;
e. jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
f. jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
DialCom24 może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:
a. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
6. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.
7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.
Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
8. Masz prawo do cofnięcia zgody o której mowa w punkcie marketingowym w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.
9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.
Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Filharmonia Łódzka
Oszuści
AUKSO ft. L.U.C.
Festiwal Eufonie
Leszek Możdżet - bilety na wydarzenia
Blog Kulturalny
Newsletter
Aplikacja Mobilna
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.