ŚWIĘTO WIOSNY / KRZESANY miastoterapia bilety na Miłość w Saybrook polish boogie festiwal kasia kowalska so simple 2017 george michael memory so simple 2017 piwnica pod baranami u2 symfonicznie so simple 2017 Michael Nyman Band Soundedit'17
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.bilety24.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
www.bilety24.pl

I.     Postanowienia ogólne
II.    Definicje
III.   Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV.   Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V.    Warunki zawierania umów sprzedaży
VI.   Bilety elektroniczne – bilet drukowany (print@home)
VII.  Bilet MMS
VIII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług  elektronicznych
IX.   Tryb postępowania reklamacyjnego
X.    Prawo odstąpienia od umowy
XI.   Własność intelektualna
XII.  Postanowienia końcoweI.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.bilety24.pl prowadzony jest przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, NIP: 7811733852, REGON: 634509164, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@bilety24.pl, tel. +48 61 642 92 36 wew. 1 fax. 61 642 90 31.
 2. Serwis www.bilety24.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.bilety24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.bilety24.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Usługodawca zastrzega, a Klient przyjmuje do wiadomości, że regulaminy Partnerów Serwisu, Organizatorów poszczególnych Wydarzeń artystycznych (w tym spektakli, koncertów oraz innych imprez) mogą nakładać na Kupujących dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie. W przypadku dokonania zakupu w serwisie Partnera, obowiązuje regulamin serwisu Partnera.
 7. Serwis www.bilety24.pl pośredniczy w sprzedaży biletów poprzez sieć Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej, na Wydarzenia realizowane przez Organizatorów.
 8. Serwis www.bilety24.pl nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Klientem, a Organizatorem/Partnerem w szczególności umowy sprzedaży biletów.
 9. Sprzedaż biletów na realizowane Wydarzenia odbywa się:
  1. bezpośrednio na stronie Serwisu www.bilety24.pl,
  2. na stronie internetowej Partnera, po uprzednim przekierowaniu ze strony Serwisu.
 10. Wydarzenia oraz informacje o nich, zamieszczane są na stronie www.bilety24.pl:
  1. Bezpośrednio przez Serwis www.bilety24.pl,
  2. Przez Organizatorów lub Partnerów Serwisu.
 11. Koniec sprzedaży biletów w serwisie następuje według ustaleń z Organizatorem. Jeśli sprzedaż biletów jest zakończona we wcześniejszym terminie, wówczas jest on wyraźnie określony w Serwisie. Sprzedaż biletów na Wydarzenia udostępnione przez Partnera, kończy się zgodnie z wytycznymi Partnera zawartymi w procesie zakupu na stronie internetowej Partnera.
 12. Bilety oferowane za pośrednictwem Serwisu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.bilety24.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Usługodawcą.
 4. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. NEWSLETTER – usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Serwisie
 6. ORGANIZATOR - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną będąca organizatorem Wydarzenia, na które bilety sprzedawane są za pośrednictwem serwisu Bilety24.pl bezpośrednio na stronie Serwisu albo stronie internetowej Partnera.
 7. PARTNER – podmiot prowadzący działalność związaną z Wydarzeniami kulturalnymi, który udostępnia informacje o Wydarzeniach w Serwisie Bilety24.pl gdzie można dokonać zakupu biletów albo o Wydarzeniach, na które zakup biletów odbywa się po przekierowaniu, na stronie internetowej Partnera, zgodnie z regulaminem sprzedaży Partnera.
 8. PRODUKT - dostępna w Serwisie usługa pośrednictwa w sprzedaży biletów na realizowane przez Organizatorów/Partnerów Wydarzenia zamieszczone w Serwisie.
 9. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 10. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.bilety24.pl
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7811733852, REGON: 634509164.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 15. WYDARZENIE -  każde widowisko związane z działalnością kulturalną (w szczególności seans filmowy, koncert, festiwal, spektakl teatralny), realizowane przez Organizatora, na które prowadzona jest sprzedaż biletów za pośrednictwem serwisu Bilety24.pl. lub bezpośrednio na stronie internetowej Partnera.
 16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. korzystanie z Newslettera.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów


IV.     WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 lit. a) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne, a wszelkie prowizje i opłaty są wliczone w cenę biletu. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności poszczególnych kategorii biletów, o czym Usługobiorca będzie każdorazowo informowany w procesie składania Zamówienia.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 lit. b) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5.  Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V.     WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena biletu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, wszelkie prowizje i opłaty, w tym na rzecz Partnerów.
 3. Całkowita wartość Zamówienia i ostateczna cena Zamówienia znajduje się w Podsumowaniu w polu „do zapłaty” i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem transakcji.
 4. Cena biletu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Zamówienia można składać bezpośrednio poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (www.bilety24.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok albo na stronie internetowej Partnera Serwisu.
 6. Proces zakupu biletów bezpośrednio na stronie internetowej serwisu Bilety24.pl składa się z następujących etapów:
  1. wyboru Wydarzenia z listy udostępnionej na stronie www.bilety24.pl,
  2. wyboru miejsc numerowanych z aktywnego widoku sali lub nienumerowanych oraz udostępnionych wariantów cenowych,
  3. wyboru wariantu cenowych biletów jeżeli jest udostępniony w Serwisie: bilet normalny, bilet ulgowy, bilet rodzinny,
  4. wyboru kategorii biletów jeżeli jest udostępniony w Serwisie: Bilet „Prezent”, Bilet grupowy, Bilety pojedyncze, Bilet okazjonalny,
  5. wyboru formy dostawy spośród udostępnionych w Serwisie: bilet drukowany (print@home), mms lub innych wskazany w Serwisie,
  6. uzupełnienia danych Klienta: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz innych wyświetlonych w postaci pól z wymogiem uzupełnienia treści, jeżeli wymaga ich Organizator,
  7. wyboru formy płatności za bilety: przelew online, Karta płatnicza lub inne wskazane w Serwisie,
  8. zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Zamówienia,
  9. dokonania płatności internetowych za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub inną metodą wskazaną w Serwisie,
  10. potwierdzenia zakupu w postaci trwałej informacji wysłanej na podany przez Klienta podczas zakupu adres e-mail.
 7. Zamówienie tworzone jest w momencie kliknięcia w przycisk  "Kupuję i płacę”. Do tego czasu wybrane bilety znajdują się w ogólnodostępnej puli i mogą zostać zakupione przez inną osobę.
 8. Proces zakupu biletów na wydarzenia udostępnione przez Partnera za pośrednictwem Jego strony internetowej składa się z następujących etapów:
  1. wybór Wydarzenia na stronie www.bilety24.pl,
  2. przekierowanie do strony internetowej Partnera,
  3. proces zakupu z wyborem miejsc, form dostawy oraz dokonanie procesu płatności w serwisie Partnera następuje zgodnie z wytycznymi regulaminu zaakceptowanego podczas procesu składania zamówienia na stronie internetowej Partnera.
 9. Klient jest zobowiązany zweryfikować poprawność wprowadzonych przez siebie danych osobowych oraz teleadresowych oraz zgodność informacji umieszczonych na bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Niego Zamówieniu.
 10. Czas rezerwacji biletu w procesie zakupu wynosi 20 minut i jest to okres, w którym Klient powinien dokonać zapłaty. Bilet jest dostępny dopiero po potwierdzeniu poprawności transakcji przez Przelewy24.
 11. W przypadku dokonania zakupu biletu bezpośrednio poprzez stronę internetową Partnera, obowiązują postanowienia regulaminu sprzedaży Partnera.
 12. Warunkiem zakupu biletu w Serwisie jest zapłata za bilet kartą płatniczą lub przelewem internetowym. Natychmiastową wpłatę za bilet umożliwia system Przelewy24.
 13. Szczegółowe informacje o warunkach płatności i przelewów internetowych znajdują się w Regulaminie Przelewy24 na stronie www.przelewy24.pl w zakładce Kupuj on-line. Jeśli bilety zostały już sprzedane albo wpłata nastąpi po upływie 20 minut od chwili złożenia Zamówienia biletu, wpłata na konto jest traktowana, jako przedpłata i posiada status " do wykorzystania".
 14. Przedpłata jest zwracana po upływie 30 dni, jeśli wcześniej Klient nie wybierze opcji "Użyj przedpłaty" podczas ponownego zakupu biletów na stronie Serwisu. Szczegółowe informacje o metodach płatności i wykorzystaniu przedpłaty znajdują się na stronie www.bilety24.pl w zakładce metody płatności.
 15. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  2. Po złożeniu Zamówienia bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
   - potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   - pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
   - niniejszy Regulamin.
  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 16 lit b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 16. Wystawienie faktury VAT za zakupione bilety następuje na żądanie Klienta, tylko w przypadku, gdy w procesie zakupu była udostępniona opcja „Faktura VAT”.
 17. Zlecenia można dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania Zamówienia oraz podając wymagane w formularzu dane.
 18. Faktura będzie wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Klienta podczas zakupu, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
 19. Serwis Bilety24.pl nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane faktury oraz ich poprawność w przypadku, gdy ich wystawcą jest Organizator/Partner.

VI.  BILET DRUKOWANY (print@home)

 1. Bilet drukowany (print@home) stanowi dokument elektroniczny w formacje PDF przeznaczony do samodzielnego wydruku przez Klienta.
 2. Bilet przesyłany jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas składania Zamówienia po potwierdzeniu poprawności transakcji przez operatora płatności udostępnianych w Serwisie metod płatności.
 3. Klient może wydrukować bilet wielokrotnie, w dowolnym miejscu i czasie przed Wydarzeniem, korzystając z opcji „WYDRUKUJ BILET PONOWNIE” na stronie www.bilety24.pl.
 4. Bilet należy wydrukować w formacie A4 i okazać bileterowi, jeśli w Serwisie (i na bilecie) nie określono inaczej. W przypadku, gdy wymagana jest wymiana na bilet standardowy (zabezpieczony blankiet biletowy), odbywa się ona bezpośrednio przed Wydarzeniem w miejscu wyznaczonym przez Organizatora/Partnera.
 5. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania zakupu biletów oraz linkiem do pobrania biletu zostanie wysłana w ciągu 20 minut od potwierdzenia transakcji płatniczej. W przypadku braku wiadomości w głównym folderze konta pocztowego, Serwis zaleca sprawdzenie folderu „SPAM” oraz pozostałych folderów, a w dalszej kolejności kontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta: e-mail info@bilety24.pl lub telefonicznie 61 642 92 36 wew. 1. czynnym siedem dni w tygodniu w godzinach 8-24.
 6. Bilet drukowany (print@home) zawiera unikalny kod kreskowy oraz 2D będący identyfikatorem wstępu. Serwis przestrzega Klienta, a Klient przyjmuje do wiadomości, aby NIE POKAZYWAĆ BILETU OSOBOM POSTRONNYM, gdyż kody zawarte na bilecie są ważne tylko przy pierwszym skanowaniu, jakiekolwiek udostępnianie biletu osobom trzecim spowoduje unieważnienie biletu i będzie traktowane jako próba oszustwa. Organizator/Partner może zastrzec sobie prawo odmowy wstępu na Wydarzenie wszystkim posiadaczom biletów o tych samych kodach.
 7. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie kontroli bileter może dodatkowo poprosić Klienta  o okazanie dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia danych podanych podczas zakupu.
 8. Bilet umożliwia wejście jednorazowe wymienionej na bilecie liczbie osób. Dopuszczalna ilość osób na jednym bilecie jest określana przez Organizatora/Partnera i widnieje jako ograniczenie podczas zakupu. W przypadku biletu grupowego (wieloosobowego) obowiązuje stawiennictwo i jednorazowe wejście całej grupy osób.
 9. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez Organizatora/Partnera za nieważny.
 10. W przypadku „Biletów okazjonalnych” oraz „Biletów prezentów” Serwis nie bierze odpowiedzialności za treści wpisane w pole edytowalne podczas zakupu.
 11. W przypadku „Biletów okazjonalnych” oraz „Biletów prezentów” Serwis może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 5 zł brutto za wybór grafiki dedykowanej udostępnionej przez Serwis, o czym Klient będzie informowany każdorazowo w procesie zakupu.


VII. BILET MMS

 1. Bilet MMS jest biletem niewymagającym drukowania, jednakże może zostać wybrany przez Klienta tyko dla urządzeń posiadających dostęp do Internetu w celu pobrania kodu 2D poprzez wysłany link (adres URL). Dopuszczalny i akceptowany przez system format numeru telefonu, na który zostanie wysłany link do pobrania biletu to +48 xxx xxx xxx.
 2. Podczas składania Zamówienia Klient podaje numer telefonu komórkowego, na który w ciągu 10 minut od dokonania transakcji, zostanie wysłana wiadomość SMS zawierająca link (adres URL). Po uruchomieniu odnośnika na telefonie zostanie pobrany bilet w formie kodu 2D.
 3. Weryfikacja biletów odbywa się poprzez odczytanie danych bezpośrednio z ekranu urządzenia, stąd wymagany jest dostęp do Internetu.
 4. Jeśli w jednej transakcji zostało zakupionych kilka biletów, obowiązuje stawiennictwo całej grupy i jednorazowe skasowanie biletu przy weryfikacji.
 5. Serwis przestrzega Klienta, a Klient przyjmuje do wiadomości, aby NIE POKAZYWAĆ BILETU OSOBOM POSTRONNYM, gdyż kody zawarte na bilecie są ważne tylko przy pierwszym skanowaniu, jakiekolwiek udostępnianie biletu osobom trzecim spowoduje unieważnienie biletu i będzie traktowane jako próba oszustwa. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Wydarzenie wszystkim posiadaczom biletów o tych samych kodach.
 6. W przypadku wyboru formy Bilet MMS, Serwis może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 2 zł brutto o czym Klient jest informowany w procesie zakupu.
 7. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania Biletu w formie MMS lub email, ponosi Klient, zgodnie z taryfą Jego operatora.


VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bilety24.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących biletów oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bilety24.pl lub pisemnie na adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
  3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  4. W przypadku, gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych biletu oraz wynika to z porozumienia z Organizatorem/Partnerem, bilet należy dostarczyć na adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 2. W przypadku, gdy w porozumieniu z Organizatorem/Partnerem, zwrotów za bilety dokonuje Serwis Bilety24, Klient zobowiązany jest do odesłania drogą mailową danych niezbędnych do weryfikacji wpłaty. Prośba o przedstawienie danych do zwrotu wysyłana jest na adres e-mail podany podczas zakupu w Serwisie Bilety24.pl
 3. Zwrot pieniędzy za zakup biletu odbywa się przelewem na rachunek bankowy, z którego wykonywana była płatność lub w drodze zwrotu na kartę płatniczą.
 4. W przypadku konieczności dokonania zwrotu biletów zakupionych w serwisie Partnera, obowiązują wytyczne zawarte w regulaminie serwisu Partnera.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bilety24.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 
X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 4. Bilet zakupiony w serwisie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty i/lub miejsca Wydarzenia lub w przypadku zmiany istotnych warunków umowy (w szczególności zmian w programie koncertu).
 5. W przypadku odwołania, zmiany terminu lub zmian w programie Klient informowany jest o tym fakcie przez Organizatora/Partnera. Serwis Bilety24.pl zastrzega sobie prawo do informowania Klientów, którzy kupili bilet na dane Wydarzenie o zaistniałych zmianach, nie jest to jednak jego obowiązkiem. Informacja taka może być wysłana przez Serwis Bilety24.pl mailem na adres podany przez Klienta, w procesie zakupu.
 6.  Jeżeli Klient zlecił wystawienie faktury za zakup biletu, zwrot środków może otrzymać jedynie po wcześniejszym otrzymaniu korekty do faktury i odesłaniu podpisanego dokumentu do serwisu Bilety24 lub Organizatora/Partnera.


 XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1.  Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.bilety24.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7811733852, REGON: 634509164. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.bilety24.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.bilety24.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje i skargi dotyczące organizacji oraz przebiegu Wydarzenia powinny zostać zgłoszone przez Klienta bezpośrednio do Organizatora/Partnera. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej danego Wydarzenia serwis Bilety24 przekaże reklamację do Organizatora/Partnera.
 2. Odpowiedzialność serwisu Bilety24.pl jest wyłączona w przypadku wysłania wiadomości  e-mail (biletu, informacji o odwołaniu wydarzenia lub informacji dotyczących Zamówienia) na niewłaściwy adres e-mail lub w przypadku wysłania wiadomości mms na niewłaściwy numer, jeśli zostały błędnie podane przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 3. Biuro Obsługi Klienta serwisu Bilety24, czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 - 24:00. W sprawach bieżących lub informacji o płatnościach prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny na adres e-mail: info@bilety24.pl. Lista kontaktów dostępna na stronie Kontakt dla kupujących.
 4. Serwis Bilety24.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje oraz przebieg procesów na stronach internetowych serwisu Organizatora/Partnera.
 5. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 6. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 7. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 9. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (na stronie internetowej www.uokik.gov.pl można pobrać wniosek). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej również dostępny jest na stronie internetowej. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2015 r.

Michael Nyman Band Soundedit'17
miastoterapia
bilety na koncert Mazowsze i przyjaciele
Kossakowski - bilety
bilety na Miłość w Saybrook
agnieszka chylińska forever child
piwnica pod baranami
Michael Nyman Band Soundedit'17
Michael Nyman Band Soundedit'17
Facebook konkursy
Blog Kulturalny
Newsletter
Aplikacja Mobilna
Używasz starej wersji przeglądarki! Zalecamy aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji lub wybór innej jeśli aktualizacja nie jest możliwa.