menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ

Ubezpieczenie biletów - istotne informacje

Sprawdź szczegółowe informacje o produkcie:
Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość Biletu oraz koszt poniesiony w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym, sportowym lub rozrywkowym z 28 powodów m. in.:
 • nagłego zachorowania,
 • nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci ubezpieczonego lub osób bliskich ubezpieczonemu, a także wypowiedzenia umowy o pracę czy poważnej szkody w mieniu ubezpieczonego.
Suma ubezpieczenia równa jest cenie zakupu ubezpieczonego Biletu nie więcej niż 5 000 zł na osobę. Suma ubezpieczenia określona jest na jedno i wszystkie zdarzenia w Okresie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności SIGNAL IDUNA.
 
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie wszystkich krajów świata.
 
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest jednorazowo w złotych polskich w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie bezgotówkowej.
 
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa i odpowiedzialność SIGNAL IDUNA, rozpoczyna się w dniu i z godziną nabycia Biletu, jednak nie wcześniej niż z momentem zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy w dniu Wydarzenia, 1 godzinę po jego planowanym rozpoczęciu, zgodnie z datą i godziną określoną na Bilecie i wskazaną w umowie ubezpieczenia.
 
Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA wygasa:
 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia,
 • z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
 • z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia.
 
Szczegółowe informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) i Karcie Produktu.
 
Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bilety24 w imieniu SIGNAL IDUNA można zgłaszać do SIGNAL IDUNA w następujących miejscach i formie:
 1. pisemnie:
  1. na adres: SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa,
  2. osobiście: w siedzibie SIGNAL IDUNA (adres jak wyżej) lub Regionalnym Centrum Obsługi Ubezpieczeń (dane kontaktowe Regionalnych Centrów Obsługi Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA podane są na stronie internetowej spółki i na bieżąco aktualizowane);
 2. ustnie:
  1. telefonicznie: pod numerem 22 505 65 06,
  2. do protokołu: podczas wizyty w siedzibie SIGNAL IDUNA (adres jak wyżej) lub Regionalnym Centrum Obsługi Ubezpieczeń (dane kontaktowe Regionalnych Centrów Obsługi Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA podane są na stronie internetowej spółki i na bieżąco aktualizowane);
 3. w postaci elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej: na adres reklamacje@signal-iduna.pl.
REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczący wykonywania czynności agencyjnych przez Bilety24 Sp. z o.o. w imieniu lub na rzecz SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, znajduje się TU