menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Kari Jobe, Cody Carnes , Martin Smith - The Blessing Tour Europe

Organizator:

1on.pl

Kari Jobe, Cody Carnes , Martin Smith - The Blessing Tour Europe

Kari Jobe, Cody Carnes, Martin Smith – The Blessing Tour Europe
O wydarzeniu
Kari Jobe, Cody Carnes i Martin Smith w Gliwicach! Już 8 listopada na scenie PreZero Areny Gliwice będziemy mieli okazję posłuchać jedynego w Polsce koncertu podczas europejskiej trasy The Blessing Tour. Przed nami wyjątkowy wieczór uwielbienia, wspaniałej muzyki i jedności. Kari Jobe, Cody Carnes i Martin Smith – bilety na koncert w Gliwicach w ramach The Blessing Tour Europe już dostępne.
Na scenie:
Kari Brooke Jobe to współczesna piosenkarka muzyki chrześcijańskiej i autorka tekstów. W 2008 roku razem z zespołem Gateway Worship wydali album Wake Up the World, który zadebiutował na 2 miejscu listy Billboard's Christian Albums chart. W następnym roku Kari Jobe wydała swój solowy debiutancki album. Osiągnął on numer 3 na liście albumów chrześcijańskich i dotarł do 67 miejsca na liście Billboard 200. Wydała również hiszpańską wersję albumu zatytułowaną Le Canto, która zdobyła nagrodę Dove Award w 2010 roku za najlepszy hiszpańskojęzyczny album roku. W 2012 roku Kari Jobe wydała swoją kontynuację Where I Find You, która otrzymała nominację do Best Contemporary Christian Album podczas 2012 Grammy Awards. W 2017 roku Kari Jobe wydała album The Garden oraz The Blessing. Ten ostatni zawiera utwór "The Blessing: Live".
Cody Carnes - jest liderem uwielbienia, który pasjonuje się tworzeniem przestrzeni, w której innowacyjny artyzm i autentyczne uwielbienie mogą się zderzyć. Jako autor piosenek napisał potężne hymny kościelne, takie jak „Nothing Else”, „Run To The Father” i „Christ Be Magnified”, które są częścią jego najnowszej płyty zatytułowanej "Run To The Father" (Capitol CMG). Jest także współautorem wielu piosenek nagranych przez jego żonę, nominowaną do nagrody GRAMMY Kari Jobe, w tym ich nowej piosenki "The Blessing". Pochodzący z Teksasu, a obecnie mieszkający w Nashville, często podróżuje po kraju z Kari i ich dwoma synami, Canyonem i Kingstonem.
Martin Smith - brytyjski artysta uwielbienia, autor tekstów i producent tworzył piosenki, które wnosiły świeże powietrze do płuc Kościoła. Od "Did You Feel The Mountains Tremble?" i "Waiting Here For You" po "I Could Sing Of Your Love Forever" i "History Maker", piosenki Martina łączyły pokolenia, inspirując i wpływając na liderów uwielbienia i wiernych. Niezależnie od tego, czy był frontmanem przełomowego zespołu Delirious, głównym wokalistą Army Of Bones, czy też solowym liderem uwielbienia, Martin był zaangażowany w niemal każdy aspekt współczesnego ruchu uwielbienia.

The Blessing Tour - Polska - bilety:

PŁYTA - miejsca stojące

WIDOWNIA - miejsca siedzące

Otwarcie bram: 17:30
______________________________________________________________________________
Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach (ilość miejsc dla wózków inwalidzkich ograniczona) – prosimy o kontakt mailowy: kontakt@1on.pl 
______________________________________________________________________________

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONCERCIE
 
1. Osoby uczestniczące w imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu obiektu i imprezy.
2. Przy wejściu na teren imprezy widz zobowiązany jest okazać ważny bilet (zaproszenie) oraz poddać się kontroli służbom porządkowym, w zakresie określonym niniejszym regulaminem. Wchodząc na teren koncertu uczestnik bezwzględnie akceptuje regulamin.
3. Prawo wstępu na imprezę mają posiadacze ważnych biletów wstępu, które należy zachować do kontroli przez cały czas trwania imprezy, posiadacze kart wolnego wstępu wydanych przez organizatora, posiadacze ważnych akredytacji prasy, radia, telewizji i innych mediów, wydanych przez organizatora imprezy. Prawo wstępu posiadają także przedstawiciele służb państwowych, komunalnych oraz medycznych, uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych, po wcześniejszym zgłoszeniu się do organizatora imprezy.
4. Za osoby małoletnie do 15 roku życia przebywające na terenie Wydarzenia lub uczestniczące w Wydarzeniu pełną odpowiedzialność, w tym również materialną, ponoszą stosownie do właściwych przepisów prawa ich rodzice lub opiekunowie prawni / przedstawiciele ustawowi. Służby porządkowe mają prawo odmówić wejścia na Wydarzenie osobie niepełnoletniej, która chce uczestniczyć w Wydarzeniu bez opieki rodzica / opiekuna prawnego / przedstawiciela ustawowego. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
5. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników, takich jak broń palna, broń gazowa, paralizator, miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, petarda, świeca dymna, laser oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych.
6. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających jak również wnoszenie opakowań szklanych, metalowych, plastikowych.
7. Zabronione jest używanie ognia otwartego, palenia tytoniu.
8. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają prawa wstępu na imprezę pomimo posiadania ważnego biletu wstępu, a osoby których stan wskazują na spożycie alkoholu lub środków odurzających ujawnione przy wejściu na imprezę, zobowiązane są do natychmiastowego opuszczenia terenu imprezy pod rygorem wyprowadzenia przez służby porządkowe.
9. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach i kartach wstępu. Naruszenie tej zasady uprawnia służby porządkowe do wydania polecenia udania się na właściwe miejsce, a w przypadku niezastosowania się do wydanych poleceń służb porządkowych do wyprowadzenia z obiektu.
10. Wywieszanie transparentów, plansz bez zgody organizatora oraz wznoszenie okrzyków o treści wulgarnej i obelżywej lub naruszającej dobre obyczaje jest niedozwolone.
11. Wprowadzanie psów i kotów oraz innych zwierząt na teren obiektów jest zabronione.
12. Na terenie Imprezy zakazuje się prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, zarobkowej, promocyjnej.
13. Osoby nieprzestrzegające ustaleń niniejszego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych zostaną usunięte z obiektu bez prawa do zwrotu równowartości pieniężnej za zakupiony bilet wstępu.
14. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego wejścia na teren obiektu.
15. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono wstępu na Imprezę lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot ceny biletu.
16. Osoby z niepełnosprawnościami bądź innymi zaburzeniami stanowiącymi barierę w uczestnictwie w Imprezie zobowiązane są do poinformowania Organizatora o uczestnictwie w Imprezie w celu zagwarantowania właściwej widoczności oraz bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności spowodowane niezgłoszeniem lub zbyt późnym zgłoszeniem uczestnictwa w Imprezie osoby z niepełnosprawnościami.
18. Dzieci do lat 3. mogą bezpłatnie uczestniczyć w Imprezie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, który posiada ważny bilet wstępu. Warunkiem jest zajmowanie przez dziecko miejsca na kolanach rodzica lub opiekuna prawnego.
19. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego, który uczestniczy w Imprezie wraz z dzieckiem do lat 3., jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie słuchu tak, aby nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki.
20. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.
21. Obowiązuje zakaz fotografowania oraz wideofilmowania przebiegu koncertu.
22. Organizator imprezy ma prawo do rejestrowania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
23. Bezpieczeństwa uczestników na imprezie strzegą oznakowane służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem za zdjęciem, umieszczonym w widocznym miejscu.
24. Służby te uprawnione są do:
- sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie imprezy
- przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą na teren imprezy masowej przedmioty, o których mowa w pkt 5.
- wzywania do opuszczenia terenu imprezy masowej w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na imprezie.
- ujęcia i niezwłocznego przekazania Policji osób, stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
- usunięcie z terenu imprezy osób, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg imprezy.
- nie wpuszczenia na teren imprezy osób, wobec których zostało wydane orzeczenie sądowe, zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pobawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 11 poz. 109 z 2002r.) z późn. zm.).
- niewpuszczania na teren imprezy osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w regulaminie.
25. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.
26. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samodzielnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy.
27. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
28. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora lub służby porządkowej o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.
30. Organizator nie odpowiada za ochronę miejsc parkingowych oraz pozostawionych na parkingu pojazdów.
31. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organizatora oraz służby porządkowej.
32. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
33. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z ważnych przyczyn, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy (w przypadku imprez plenerowych), choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy.
34. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren Imprezy jest jednoznaczny z udzieleniem ich zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie wizerunku lub głos w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Imprezę. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
35. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
36. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy oraz prawo do ustalenia i zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez podania przyczyny.
37. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.


Gliwice

08.11.2023 , g. 18:30 - 21:00 (środa)

od 109,00 pln

Bilety na termin:
08.11.2023 , g. 18:30 (środa)

  • od 109,00 pln
Kari Jobe, Cody Carnes, Martin Smith – The Blessing Tour Europe O wydarzeniu Kari Jobe, Cody Carnes i Martin Smith w Gliwicach! Już 8 listopada na scenie PreZero Areny Gliwice będziemy mieli okazję posłuchać jedynego w Polsce koncertu podczas europejskiej trasy The Blessing Tour. Przed nami wyjątkowy wieczór uwielbienia, wspaniałej muzyki i jedności. Kari Jobe, Cody Carnes i Martin Smith – bilety na koncert w Gliwicach w ramach The Blessing Tour Europe już dostępne. Na scenie: Kari Brooke Jobe to współczesna piosenkarka muzyki chrześcijańskiej i autorka tekstów. W 2008 roku razem z zespołem Gateway Worship wydali album Wake Up the World, który zadebiutował na 2 miejscu listy Billboard's Christian Albums chart. W następnym roku Kari...
kup bilet

Artyści

Inne wydarzenia organizatora

PENTECOSTE - Koncert uwielbienia - online VOD

29.12.2023, -Transmisja Online
ONLINE

PENTECOSTE - Koncert uwielbienia - online VOD

29.12.2023, -Transmisja Online
od 15,00 pln
kup bilet

Kasia Moś & AUKSO - online VOD

31.01.2024, -Transmisja Online
ONLINE

Kasia Moś & AUKSO - online VOD

31.01.2024, -Transmisja Online
od 15,00 pln
kup bilet

Motion Trio & AUKSO - online VOD

31.01.2024, -Transmisja Online
ONLINE

Motion Trio & AUKSO - online VOD

31.01.2024, -Transmisja Online
od 50,00 pln
kup bilet

Antonina Krzyszton – Czas Darowany - online VOD

31.01.2024, -Transmisja Online
ONLINE

Antonina Krzyszton – Czas Darowany - online VOD

31.01.2024, -Transmisja Online
od 15,00 pln
kup bilet

Marcin Wyrostek & AUKSO - online VOD

31.01.2024, -Transmisja Online
ONLINE

Marcin Wyrostek & AUKSO - online VOD

31.01.2024, -Transmisja Online
od 20,00 pln
kup bilet

L.U.C. & AUKSO ORCHESTRA / feat. RAH!M - online VOD

31.01.2024, -Transmisja Online
ONLINE

L.U.C. & AUKSO ORCHESTRA / feat. RAH!M - online VOD

31.01.2024, -Transmisja Online
od 19,00 pln
kup bilet