menu zaloguj
KIEDY?
GDZIE?
CO?

Biuro Obsługi Klienta Wyślij bilet ponownie Zmiany w wydarzeniach
ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
Betlejem w Szczecinie // TGD, Niemen, Marika, Badach, Mate.O oraz Cugowski

Organizator:

1on.pl

Betlejem w Szczecinie // TGD, Niemen, Marika, Badach, Mate.O oraz Cugowski

Betlejem w Szczecinie
 
13 stycznia – SZCZECIN, Azoty Arena, godzina 19:00

TGD, Natalia Niemen, Marika, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Mate.O
 
UWAGA: SCENA 360*, WIDOWNIA I ARTYŚCI DOOKOŁA SCENY

Odwiedzimy 12 miast i największych hal koncertowych w Polsce! Zaśpiewamy kilkadziesiąt kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, które zabrzmią w nowych i oryginalnych aranżacjach podczas każdego z koncertów. Na scenie 360* pojawią się wielkie gwiazdy estrady. W Poznaniu wystąpią m.in.: TGD, Natalia Niemen, Marika, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Mate.O. Wokalistom będzie towarzyszyć chór…, czyli my - około 100 tysięcy widzów, którzy podczas koncertów oddadzą się wspaniałemu entuzjazmowi wspólnego kolędowania. Będzie ono rozbrzmiewać bożonarodzeniową radością przez ponad 2 godziny – tyle, ile trwać będzie każdy z koncertów.
 
Pamiętacie koncert Betlejem w Spodku w 2014 i 2015 roku? Ponad 17 tysięcy widzów! Spotkali się tam ludzie z całej Polski, aby wspólnie kolędować, by wspólnie świętować, a nawet… fetować Boże Narodzenie. Ci, którzy nie mogli dołączyć fizycznie, słuchali najlepszych koncertowych wykonań bożenarodzeniowych pieśni na YouTube. Aż w końcu jedna z nich - kolęda Mario, czy już wiesz, bez żadnej dodatkowej promocji uzyskała ponad 1,5 miliona odsłon!
 
Podczas trasy koncertowej Betlejem w Polsce 2016/2017 stworzymy wielką wspólnotę wiary i klimat międzyludzkiej bliskości. Zbuduje go nie tylko muzyka na najwyższym światowym poziomie i wspólne śpiewanie. Umocni je także czas dedykowany innym – bliższym i dalszym - uczestnikom koncertu. Każdy z nas, kto przyjdzie na koncert, przy wejściu otrzyma program wraz z opłatkiem. Połamiemy się nim, składając życzenia tym wszystkim, którzy pojawią się na kolejnych przystankach trasy koncertowej, by razem świętować Boże Narodzenia i kultywować jego piękną, polską tradycję. Podczas koncertu usłyszymy - jako obywatele miast i członkowie lokalnych społeczności – życzenia od świeckich i duchownych włodarzy miast.
 
Przywróćmy naszemu świętowaniu właściwy wymiar: spotkajmy się w centrach naszych miast, by śpiewająco radować się z pięknego czasu Bożego Narodzenia! By podzielić się tą radością z innymi! By „Głodnych nakarmić”.
 
Dochód z trasy koncertowej zostanie przeznaczony na dokarmianie osób niedożywionych.
 
www.betlejemwpolsce.pl
 
Bilety dostępne na: bilety24.pl oraz w zainteresowanych parafiach
 
Bilety w cenach:
40 zł
60 zł
80 zł
 
Osoby zainteresowane zakupem biletów dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt mailowy - bilety@betlejemwpolsce.pl

REGULAMIN IMPREZY BETLEJEM W POLSCE
Regulamin imprezy masowej Betlejem w Polsce

1.    Osoby uczestniczące w imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
 innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu obiektu i imprezy.
2.    Przy wejściu na teren imprezy widz zobowiązany jest okazać ważny bilet ( zaproszenie ) oraz poddać się kontroli służbom porządkowym, w zakresie określonym niniejszym regulaminem.
3.    Prawo wstępu na imprezę mają posiadacze ważnych biletów wstępu, które należy zachować do kontroli przez cały czas trwania imprezy, posiadacze kart wolnego wstępu wydanych przez organizatora, posiadacze ważnych akredytacji prasy, radia, telewizji i innych mediów, wydanych przez organizatora imprezy.  Prawo wstępu posiadają także  przedstawiciele służb państwowych, komunalnych oraz medycznych, uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych, po wcześniejszym zgłoszeniu się do organizatora imprezy.
4.    Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa współuczestników, takich jak broń palna, broń gazowa, paralizator, miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, petarda, świeca dymna, laser oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych.
5.    Zabronione jest wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających jak również wnoszenie opakowań szklanych, metalowych, plastikowych.
6.    Zabronione jest używanie ognia otwartego, palenia tytoniu.
7.    Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają prawa wstępu  na imprezę pomimo posiadania ważnego biletu wstępu, a osoby których stan wskazują na spożycie alkoholu lub środków odurzających ujawnione przy wejściu na imprezę, zobowiązane są do natychmiastowego opuszczenia terenu imprezy pod rygorem wyprowadzenia przez służby porządkowe.
8.    Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach i kartach wstępu. Naruszenie tej zasady uprawnia służby porządkowe do wydania polecenia udania się na właściwe miejsce, a  w przypadku                             niezastosowania się do wydanych poleceń służb porządkowych  do wyprowadzenia z obiektu.
9.    Wywieszanie transparentów, plansz bez zgody organizatora oraz wznoszenie okrzyków o treści wulgarnej i obelżywej lub naruszającej dobre obyczaje jest niedozwolone.
10.    Wprowadzanie psów i kotów oraz innych zwierząt na teren obiektów jest zabronione.
11.    Osoby nieprzestrzegające  ustaleń  niniejszego regulaminu  i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych  zostaną usunięte z obiektu bez prawa do zwrotu równowartości pieniężnej za zakupiony bilet wstępu.
12.    Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego wejścia na teren obiektu.
13.    Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono wstępu na Imprezę lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot ceny biletu.
14.    Osoby z niepełnosprawnościami bądź innymi zaburzeniami stanowiącymi barierę w uczestnictwie w Imprezie zobowiązane są do poinformowania Organizatora o uczestnictwie w Imprezie w celu zagwarantowania właściwej widoczności oraz bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.
15.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności spowodowane niezgłoszeniem lub zbyt późnym zgłoszeniem uczestnictwa w Imprezie osoby z niepełnosprawnościami.
16.    Dzieci do lat 3. mogą  bezpłatnie uczestniczyć w Imprezie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, który posiada ważny bilet wstępu. Warunkiem jest zajmowanie przez dziecko miejsca na kolanach rodzica lub opiekuna prawnego.
17.    Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego, który uczestniczy w Imprezie wraz z dzieckiem do lat 3., jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie słuchu tak, aby nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki.
18.    Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.
19.    Obowiązuje zakaz fotografowania oraz wideofilmowania przebiegu koncertu.
20.    Organizator imprezy ma prawo do rejestrowania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania uczestników przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
21.    Bezpieczeństwa uczestników na imprezie strzegą oznakowane służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem za zdjęciem, umieszczonym w widocznym miejscu.
22.    Służby te uprawnione są do :
- sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie imprezy
- przeglądania zawartości  bagaży,  odzieży osób w przypadku podejrzenia że osoby te wnoszą na teren imprezy masowej    
  przedmioty, o których mowa w pkt 3.
- wzywania do opuszczenia terenu imprezy masowej w przypadku  stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na
  imprezie.
- ujęcia i niezwłocznego przekazania Policji osób, stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,        
  a  także chronionego mienia.
- usunięcie z terenu imprezy osób, które swoim zachowaniem zakłócają  przebieg imprezy.
- nie wpuszczenia na teren imprezy osób, wobec których zostało wydane orzeczenie sądowe, zakazujące wstępu na imprezę   
  masową,  w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych  lub 
  zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd
  wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pobawienia wolności albo wobec nieletniego
  na podstawie art. 6 pkt.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 11 poz.
  109 z 2002r. ) z  późn. zm. ).
- nie wpuszczania na teren imprezy osób odmawiających poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 14 nn. 
  regulaminu.
23.    Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.
24.    Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych , koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia,              
        a także samodzielnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy.
25.    Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej
26.    Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora lub służby porządkowej o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
27.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.
28.    Organizator nie odpowiada za ochronę miejsc parkingowych oraz pozostawionych na parkingu pojazdów.
29.    Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organizatora oraz służby porządkowej.
30.    Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Informacja o sposobie udostępniania w/w regulaminu uczestnikom imprezy:
W/w regulamin dostępny będzie na terenie imprezy masowej podczas jej trwania.
www.betlejemwpolsce.pl

*******

Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.


Szczecin

13.01.2017 , g. 19:00 (piątek)

 
info

Bilety na termin:
13.01.2017 , g. 19:00 (piątek)

Betlejem w Szczecinie   13 stycznia – SZCZECIN, Azoty Arena, godzina 19:00 TGD, Natalia Niemen, Marika, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Mate.O   UWAGA: SCENA 360*, WIDOWNIA I ARTYŚCI DOOKOŁA SCENY Odwiedzimy 12 miast i największych hal koncertowych w Polsce! Zaśpiewamy kilkadziesiąt kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, które zabrzmią w nowych i oryginalnych aranżacjach podczas każdego z koncertów. Na scenie 360* pojawią się wielkie gwiazdy estrady. W Poznaniu wystąpią m.in.: TGD, Natalia Niemen, Marika, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Mate.O. Wokalistom będzie towarzyszyć chór…, czyli my - około 100 tysięcy widzów, którzy podczas koncertów oddadzą się wspaniałemu entuzjazmowi wspólnego kolędowania. Będzie ono rozbrzmiewać bożonarodzeniową...
info
info

Inne wydarzenia organizatora

PENTECOSTE - Koncert uwielbienia - online VOD

29.12.2023 - 24.01.2025, -Transmisja Online
ONLINE

PENTECOSTE - Koncert uwielbienia - online VOD

29.12.2023 - 24.01.2025, -Transmisja Online
od 15,00 pln
kup bilet

Kasia Moś & AUKSO - online VOD

31.01.2024 - 24.01.2025, -Transmisja Online
ONLINE

Kasia Moś & AUKSO - online VOD

31.01.2024 - 24.01.2025, -Transmisja Online
od 15,00 pln
kup bilet

Antonina Krzyszton – Czas Darowany - online VOD

31.01.2024 - 24.01.2025, -Transmisja Online
ONLINE

Antonina Krzyszton – Czas Darowany - online VOD

31.01.2024 - 24.01.2025, -Transmisja Online
od 15,00 pln
kup bilet

Motion Trio & AUKSO - online VOD

31.01.2024 - 24.01.2025, -Transmisja Online
ONLINE

Motion Trio & AUKSO - online VOD

31.01.2024 - 24.01.2025, -Transmisja Online
od 50,00 pln
kup bilet

Marcin Wyrostek & AUKSO - online VOD

31.01.2024 - 24.01.2025, -Transmisja Online
ONLINE

Marcin Wyrostek & AUKSO - online VOD

31.01.2024 - 24.01.2025, -Transmisja Online
od 20,00 pln
kup bilet

L.U.C. & AUKSO ORCHESTRA / feat. RAH!M - online VOD

31.01.2024 - 24.01.2025, -Transmisja Online
ONLINE

L.U.C. & AUKSO ORCHESTRA / feat. RAH!M - online VOD

31.01.2024 - 24.01.2025, -Transmisja Online
od 19,00 pln
kup bilet